เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีไทยทั้ง 4 ภาค

ประเพณีหรือ Tradition เป็นสิ่งที่ผู้คนนั้นมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนทำให้ประเพณีนั้นกลายเป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคมเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างของประเพณีได้แก่ การแต่งกาย การพูด ศาสนา ความเชือ ฯลฯ ซึ่งประเพณีนั้นได้กลายเป็นบ่อเกิดวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆขึ้นมา สำหรับประเทศไทยเรานั้นหากจะแบ่งประเพณีหรือวัฒนธรรมก็ต้องแบ่งแยกตามสังคมซึ่งได้แก่ภูมิภาคทั้ง 4 ของประเทศ เนื่องจากทั้ง 4 ภาคนั้นมีสังคมที่แตกต่างกันจึงทำให้วัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละภาคต่างกัน ดังนั้นในวันนี้เราจะมาพูดถึงวัฒนธรรมและประเพณีของทั้งสี่ภาคว่ามีอะไรกันบ้างให้ทุกคนได้เรียนรู้กัน ทำความรู้จักกับประเพณีไทยแต่ละภาค […]