ปัจจุบันมนุษย์นั้นมีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้การใช้พลังงานย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทำให้การใช้พลังงานนั้นก็มีปริมาณที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่างไม่จำกัด พลังงานหลัก ๆ ที่ถูกนำไปใช้ในทุกภาคอุตสาหกรรมนั่นก็คือ พลังงานไฟฟ้า โดยพลังงานไฟฟ้านี้เปรียบเสมือนแหล่งพลังงานที่สามารถทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช้เกือบทุกประเภทในยุคที่ความสะดวกสบาย มีความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้สามารถใช้งานได้ แต่การใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้โดยส่วนมากจะก่อให้เกิดมลพิษต่อโลกได้ไม่ว่าจะมาจากทางตรงที่เกิดจากการปล่อยสารพิษโดยตรงหรือทางอ้อมในการที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน อีกทั้งอุปกรณ์เหล่านี้ส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ จึงอาจจะพอช่วยชะลอปัญหานี้ลงได้ ดังนั้นแนวคิดที่ว่าการหาพลังงานทางเลือกในการเลี่ยงการเกิดปัญหาทางสภาพแวดล้อมนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับปัจจุบัน 

 

การผลิตกระแสไฟฟ้า 

กระแสไฟฟ้าที่มาจากสายไฟนั้นจะถูกจ่ายมายังตามสายไฟ โดยต้นกำเนิดของไฟฟ้าที่ต้นทางนั้นเกิดมาจากการนำเชื้อเพลิงฟอสซิลมาทำการเผาไม้และกลั่นออกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ หรือก๊าซชนิดต่าง ๆ ที่อาจจะถูกนำไปใช้ในครัวเรือนหรือรถยนต์ต่อไป ซึ่งกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงนี้จะก่อให้เกิดมลพิษต่อชั้นบรรยากาศ ดังนั้นมนุษย์จึงเห็นถึงสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่มีอย่างไม่จำกัดและพยายามหาอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ในการผลิตและสร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อทดแทนการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงของมนุษย์ลง สิ่งนั้นเรียกว่าพลังงานทางเลือกนั่นเองครับ 

 

พลังงานทางเลือก 

พลังงานทางเลือกเป็นพลังงานที่ได้มาจากแหล่งผลิตพลังงานที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับมนุษย์ ซึ่งสามารถแบ่งพลังงานทางเลือกจากทรัพยากรเหล่านี้ออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 

        1.พลังงานจากลม 

พลังงานจากลมนี้เกิดจากอากาศที่มีอยู่ทั่วทุกแห่งหนบนพื้นผิวโลกใบนี้ มีอยู่อย่างไม่จำกัด เพียงแต่การเกิดลมนั้นเกิดขึ้นได้เนื่องจากความกดอากาศที่แตกต่างกัน โดยความแตกต่างของความกดอากาศนี้ที่จะทำให้เกิดกระแสการพัดพาของลมเกิดขึ้น โดยความกดอากาศสูงจะลอยตัวเข้าหาความกดอากาศต่ำ และเราใช้ประโยชน์จากลมโดยการใช้กังหันลมในการเก็บประขุไฟฟ้าเมื่อกังหันนั้นเกิดการหมุนอย่างต่อเนื่องนั่นเอง 

        2.พลังงานจากน้ำ  

พลังงานจากน้ำนี้เป็นพลังงานที่ได้มาจากการระบายน้ำภายในเขื่อนผ่านกังหันและใบพัดของเขื่อน หลักการเดียวกันกับลมเลยเพียงแต่เปลี่ยนประเภทของชนิดแค่นั้นเอง และน้ำนั้นสามารถถูกหมุนเวียนได้ด้วยฝนนั่นเองครับ 

        3.พลังงานจากแสงอาทิตย์ 

นอกจากดอกทานตะวันที่ชื่นชอบดวงอาทิตย์แล้ว มนุษย์ผู้มีแผงโซล่าเซลล์ก็ชื่นชอบแดดจากดวงอาทิตยก็ไม่ต่างกัน เพราะสามารถเปรียบเสมือนกันชาร์จแบตเตอรี่และพลังงานจากแหล่งนี้ก็ยังคงถูกปล่อยออกมาอย่างเรื่อย ๆ ด้วย นับได้ว่า พลังงานทางเลือกจากแหล่งต่าง ๆ เหล่านี้ไม่มีวันหมดเลยก็ว่าได้