ปัจจุบันมนุษย์นั้นมีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้การใช้พลังงานย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทำให้การใช้พลังงานนั้นก็มีปริมาณที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่างไม่จำกัด พลังงานหลัก ๆ ที่ถูกนำไปใช้ในทุกภาคอุตสาหกรรมนั่นก็คือ พลังงานไฟฟ้า โดยพลังงานไฟฟ้านี้เปรียบเสมือนแหล่งพลังงานที่สามารถทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช้เกือบทุกประเภทในยุคที่ความสะดวกสบาย มีความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้สามารถใช้งานได้ แต่การใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้โดยส่วนมากจะก่อให้เกิดมลพิษต่อโลกได้ไม่ว่าจะมาจากทางตรงที่เกิดจากการปล่อยสารพิษโดยตรงหรือทางอ้อมในการที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน อีกทั้งอุปกรณ์เหล่านี้ส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ จึงอาจจะพอช่วยชะลอปัญหานี้ลงได้ ดังนั้นแนวคิดที่ว่าการหาพลังงานทางเลือกในการเลี่ยงการเกิดปัญหาทางสภาพแวดล้อมนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับปัจจุบัน    การผลิตกระแสไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าที่มาจากสายไฟนั้นจะถูกจ่ายมายังตามสายไฟ โดยต้นกำเนิดของไฟฟ้าที่ต้นทางนั้นเกิดมาจากการนำเชื้อเพลิงฟอสซิลมาทำการเผาไม้และกลั่นออกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ หรือก๊าซชนิดต่าง ๆ ที่อาจจะถูกนำไปใช้ในครัวเรือนหรือรถยนต์ต่อไป ซึ่งกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงนี้จะก่อให้เกิดมลพิษต่อชั้นบรรยากาศ ดังนั้นมนุษย์จึงเห็นถึงสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่มีอย่างไม่จำกัดและพยายามหาอุปกรณ์เครื่องมือต่าง […]